Month: May 2020

ค่านิยมเรื่องเพศกับสังคมไทย

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่จะค่อนข้างยึดจารีตประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ และขนบธรรมเนียมที่มีมาอย่าช้านานและเป็นที่ยอมรอบของคนในสังคมอย่างเคร่งครัด เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ทรงคุณค่า และควรแก่ปฏิบัติตาม เพราะถือว่าเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิต เป็นกฎและระเบียบเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ เพราะหากมีบุคคลใดกระทำเรื่องไม่ดีเรื่องที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ยึดถือตามขนบธรรมเนียมหากมีบุคคลอื่นรับรู้ก็ทำให้เกิดความอับอาย อย่างเช่นการดูคลิปโป๊ฟรี